ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB V SPOLOČNOSTI GAMA CONSULTING, S.R.O.

(ďalej len „Ochrana osobných údajov“)

Informácia podľa §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov.

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných právnych predpisov. Takouto osobou je spoločnosť GAMA Consulting, s.r.o., Mostová 6, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 36 552 259 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba prostredníctvom poverených osôb – zamestnancov, ktorí boli dôkladne poučení o ochrane osobných údajov a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

2. Na aké účely spracúvame osobné údaje ?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, tak ako mu to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba osobné údaje potrebné na uvedené účely neposkytne, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez posktynutých osobných údajov nie je možné vykonať.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj z dôvodu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a to najmä z dôvodu vedenia korešpondencie a komunikácie s dotknutými osobami ako aj pre zabezpečenie prevádzky a ochrany podnikových dát a počítačovej siete.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „nariadenie GDPR).

Aktuálny zoznam účelov, na ktorý sú spracúvané osobné údaje Prevádzkovateľom nájdete v prílohe tohto dokumentu.

3. Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov ?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre dosiahnutie stanovených účelov spracúvania. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby, údaje o narodení a pobyte, údaje potrebné na zrealizovanie platby, údaje potrebné na preukázanie skutočností vyžadovaných zákonom. V prílohe tohto dokumentu je možné nájsť uvedené kategórie spracúvaných osobných údajov pre konkrétne účely.

4. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje ?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch na základe právnych predpisov povinnosť, niektoré osobné údaje zdieľať s orgánmi verejnej moci a okrem toho môže samostatne bez súhlasu dotknutej osoby poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí môžu osobné údaje spracúvať iba v mene prevádzkovateľa, podľa jeho pokynov a sú poverení na základe zmluvy. Prevádzkovateľ má poverených sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v jej mene a na základe jej pokynov. Zoznam sprostredkovateľov tvorí súčasť záznamov o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a je možné ho nájsť v prílohe tohto dokumentu.

5. Ako dlho spracúvame osobné údaje ?

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov. Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

6. Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie ?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.

7. Odkiaľ sme získali osobné údaje ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás pri osobnom, poštovom alebo elektronickom styku. Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Tieto iné osoby sú prevažne Vaši zamestnávatelia, zamestnanci alebo blízke osoby. Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

8. Aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov ?

Podľa §21 až 29 zákona o ochrane osobných údajov a článku 15 až 22 nariadenia GDPR má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od prevádzkovateľa:

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú spracúvané prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o:

 • účele spracúvania,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 • dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov,
 • informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás,
 • informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,
 • informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinný vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujem, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk

9. Kde a ako je môžné uplatniť si svoje práva ?

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR si môžete kedykoľvek uplatniť osobne u prevádzkovateľa, písomne na adrese Mostová 6, 811 02 Bratislava alebo elektronicky na adrese [[email protected]].

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Všetky informácie, ktoré sme povinný Vám poskytnúť sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR sme v oddôvodnených prípadoch oprávnení najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme samozrejme vždy informovať.

10. Cookies policy

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia.

Prevádzkovateľ na svojich stránkach www.gamaconsulting.sk používa cookies na rôzne účely. Zoznam cookies, ktoré používame, typ a účel ich použitia, ako aj ďalšie informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Použitie cookiesNázovPoužitie pre doménuPlatnosťTretia strana
Používa sa na identifikáciu dôveryhodnej internetovej prevádzky.__cfduidwww.gamaconsulting.sk1 rokNie
Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky) pomocou náhodne vygenerovaného kódu_gawww.gamaconsulting.sk2 rokyÁno, google-analytics.com USA
Používa sa na riadenie požiadaviek užívateľov na stránke._gatwww.gamaconsulting.sk1 deňÁno, google-analytics.com USA
Štatistické údaje zbierané v anonymnej podobe, ktoré sa využívajú na vytváranie reportov o používaní našich webových stránok._gitwww.gamaconsulting.sk1 deňÁno, google-analytics.com USA
Používa sa na zhromažďovanie štatistických údajov o zadefinovaných parametroch v Google Analytics._gat_gtag_UA_116847580_1www.gamaconsulting.sk1 rokÁno, google-analytics.com USA
Testovacia cookie, pre validáciu schopnosti prehliadača skladaní cookie súborovwordpress_test_cookiewww.gamaconsulting.sk1 rokNie
Pomocné cookie pre authentikáciu užívatelawordpress_acc_* a wordpress_sec_*www.gamaconsulting.sk1 rokNie
Pomocné cookie(s) pre TinyMCE editorwp-settings-{n}www.gamaconsulting.sk1 rokNie

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Vaše aktuálne nastavenia webového prehliadača preto budeme považovať za súhlas s ukladaním cookies v určenom rozsahu.

Na čo sa cookies používajú?

Naša spoločnosť používa cookies na to, aby Vám zabezpečila čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie využitie našich webových stránok. Cookies používame na to, aby sme Vám predstavili taký obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by pre Vás mohol byť zaujímavý, ale len v súvislosti s našimi produktmi alebo službami.Cookies používame tiež na zabezpečenie Vášho súkromia pri prehliadaní našich webových stránok.

Nepoužívame cookies na to, aby sme Vás kontaktovali prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, telefónu alebo inak.

Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

Prečo si ponechať nastavenie Cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli. Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.

Ako si môžem zmeniť nastavenia Cookies?

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše web stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

11. Platnosť zásad

Tieto zásady spracúvania osobných údajov platia od ich prijatia až do odvolania alebo po uskutočnenú zmenu, ktorú vykoná prevádzkovateľ prostredníctvom aktualizácie týchto zásad na internetovej stránke www.gamaconsulting.sk.

25.05.2018

Záznamy o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 37 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ: GAMA Consulting, s.r.o., Mostová 6, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 36 552 259

Spoločný prevádzkovateľ: neuplatňuje sa

Zástupca prevádzkovateľa: nie je určený

Zodpovedná osoba: nie je určená

Účel spracúvaniaPrávny základDotknuté osobyKategórie osobných údajovKategórie príjemcovPrenos do tretej krajinyDoba spracúvaniaOpis bezpečnostných opatrení
Podporné procesy pre automatizované spracúvanie osobných údajov (správa pracovných staníc, prevádzkovanie mailovej komunikácie, atď)

§ 13 ods. 1 f)

zákona č. 18/2018 Z.z.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) dodávateľov a odberateľov tovaru a služieb
 • klienti prevádzkovateľa
 • osoby v poštovom a telefónnom styku s prevádzkovateľom

Bežné osobné údaje

Všetky osobné údaje spracúvané v automatizovanej forme v daných systémoch.

--Podľa reigstratúrneho plánu.Bezpečnostné opatrenia sú popísané v osobitnom dokumente.
Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty

§ 13 ods. 1 f)

zákona č. 18/2018 Z.z.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) dodávateľov a odberateľov tovaru a služieb
 • osoby v poštovom a telefónnom styku s prevádzkovateľom

Bežné osobné údaje

Všetky osobné údaje spracúvané v dokladoch, ktoré sa nachádzajú v registratúre.

--Podľa reigstratúrneho plánu.Bezpečnostné opatrenia sú popísané v osobitnom dokumente.
Evidencia zmlúv prevádzkovateľa

§ 13 ods. 1 b)

zákona č. 18/2018 Z.z

Zmluva s dotknutou osobou

 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • klienti prevádzkovateľa

Bežné osobné údaje

V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, kontaktné údaje.

--Podľa reigstratúrneho plánu.Bezpečnostné opatrenia sú popísané v osobitnom dokumente.
Splnomocnenia vydané prevádzkovateľom za účelom zastupovania spoločnosti

§ 13 ods. 1 f)

zákona č. 18/2018 Z.z.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

 • zamestnanci prevádzkovateľa

Bežné osobné údaje

V rozsahu titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo identifikačného preukazu, štátne občianstvo.

--Podľa reigstratúrneho plánu.Bezpečnostné opatrenia sú popísané v osobitnom dokumente.
Riešenie a evidencia súdnych sporov a súdnych rozhodnutí

§ 13 ods. 1 f)

zákona č. 18/2018 Z.z.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

 • účastníci súdneho konania

Bežné osobné údaje

V rozsahu v akom sa nachádzajú v súdnych spisoch a dokumentácii.

Súdne orgány

Orgány činné v trestnom konaní

-Podľa reigstratúrneho plánu.Bezpečnostné opatrenia sú popísané v osobitnom dokumente.
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov, dochádzky, vyplácania stravného, evidencie zamestnanca voči sociálnej, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu

§ 13 ods. 1 b)

zákona č. 18/2018 Z.z.

Pracovná zmluva

§ 13 ods. 1 c)

zákona č. 18/2018 Z.z.

Osobitný predpis – zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

 • zamestnanci prevádzkovateľa
 • bývalí zamestnanci prevádzkovateľa
 • blízke osoby zamestnancov

Bežné osobné údaje

Osobitná kategória osobných údajov

Rozsah osobných údajov vyplýva z právnych predpisov SR (zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a iné).

Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne

Daňový úrad

Doplnkové dôchodkové sporiteľne

Dôchodkové správcovské spoločnosti

-Podľa reigstratúrneho plánu.Bezpečnostné opatrenia sú popísané v osobitnom dokumente.
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a požiarnej ochrany

§ 13 ods. 1 c)

zákona č. 18/2018 Z.z.

Osobitný predpis – zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

 • Zamestnanci prevádzkovateľa.

Bežné osobné údaje.

Rozsah osobných údajov vyplýva z právnych predpisov SR (zákonník práce, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a iné).

--Podľa reigstratúrneho plánu.Bezpečnostné opatrenia sú popísané v osobitnom dokumente.
Spracovanie účtovných dokladov

§ 13 ods. 1 c)

zákona č. 18/2018 Z.z.

Osobitný predpis –

najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

neskorších predpisov

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení

neskorších predpisov

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v znení neskorších predpisov a iné.

 • Zamestnanci spoločnosti,
 • zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) dodávateľov tovaru a služieb,
 • zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) odberateľov tovaru a služieb spoločnosti.

Bežné osobné údaje

Osobné údaje potrebné pre vystavenie účtovného dokladu.

Osobné údaje nachádzajúce sa na podkladoch pre fakturáciu a účtovanie.

Daňový úrad-Podľa reigstratúrneho plánu.Bezpečnostné opatrenia sú popísané v osobitnom dokumente.