Služby

Mzdy

Mzdy spracovávame v programe Olymp od firmy Kros a. s.

 • výpočet miezd, výpočet zrážok nariadených súdom,
 • evidencia a prepočet dovolenky zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom,
 • evidencia pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca v zmysle § 99 ZP,
 • príprava interných smerníc,
 • evidencia stravných lístkov a príprava podkladov na ich prevzatie zamestnancami,
 • evidencia zrážok nariadených súdom a ostatných zrážok,
Web Design Services
 • vypracovanie príkazov na úhradu miezd a odvodov,
 • vypracovanie podkladov na zaúčtovanie miezd,
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov, evidenčných listov dôchodkového poistenia,
 • vypracovanie a zaslanie mesačného prehľadu,
 • vystavenie rôznych potvrdení o príjme,
 • komunikácia s inštitúciami v prípade opráv výplat (vyžiadanie preplatku na poistnom,
 • požiadanie o započítanie preplatku),
 • príprava dokumentov na mesačnú archiváciu miezd (rozsah podľa požiadavky klienta),
 • evidencia ročných mzdových listov,
 • príprava ročného hlásenia.

Personalistika

 • úzka spolupráca s personálnym zamestnancom klienta (usmernenie, poradenstvo),
 • príprava pracovných zmlúv, dohôd mimo pracovných pomerov,
 • príprava interných smerníc,
 • príprava pracovných kalendárov,
 • príprava vzorových dochádzkových listov podľa charakteru prevádzky,
 • kontrola dochádzkových listov z hľadiska správnosti vystavenia zamestnancami
 • prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov (SP, ZP),
 • vystavenie cestovného príkazu, dohody o použití cestného motorového vozidla, vyúčtovanie cestovných náhrad,
 • príprava dohôd o vykonávaní práce nadčas,
 • príprava porušení pracovnej disciplíny,
 • príprava všetkých druhov skončenia pracovného pomeru,
 • vystavenie zápočtového listu.
Effective Web Development Solutions

Pracovné kalendáre

 • efektívne nastavenie počtu zamestnancov prevádzky,
 • určenie charakteru prevádzky (dvojzmenná, trojzmenná, nepretržitá) a nastavenie ustanoveného týždenného pracovného času,
 • rozvrhnutie pracovného času v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce,
 • vydanie pracovných kalendárov podľa ktorých zamestnanci chodia do práce a pripravujú si mesačné dochádzkové listy,
 • vykonanie zmien v pracovných kalendároch v súvislosti so zmenou obsadenosti prevádzky, otváracej doby alebo dĺžky pracovnej doby,
 • vykonanie prepočtu dovolenky podľa priemerného počtu pracovných zmien pripadajúcich na jeden týždeň.

Poradenstvo

Poradenstvo realizujeme prostredníctvom osobných stretnutí, telefonických rozhovorov, hlasových a video hovor cez internet v závislosti od požiadaviek klienta. Klient dostáva väčšinou ihneď odpoveď na svoju problematiku, pri komplikovaných záležitostiach na úrovni právneho riešenia využívame našich odborníkov a problematike sa venujeme bezodkladne.

Bezplatné poradenstvo poskytujeme len našim dlhodobým klientom najmä v oblastiach pracovného práva a personalistiky, odmeňovania zamestnancov, sociálneho a zdravotného zabezpečenia, ochrany osobných údajov, daní, účtovníctva a ročných závierok.

Effective Web Development Solutions

Ostatné služby

 • registrácia spoločnosti alebo fyzickej osoby ako zamestnávateľa na inštitúcie,
 • vybavenie elektronickej komunikácie s inštitúciami na základe splnomocnenia,
 • odhlásenie činnosti spoločnosti alebo fyzickej osoby ako zamestnávateľa z inštitúcií,
 • podľa požiadaviek klienta...

+421 905 114 133

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

Novozámocká cesta, Komárno - Malá Iža

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

GAMA Consulting, s. r. o
IČO: 36 552 259
DIČ: 2021614111
IČ DPH: SK2021614111